Onterving

De legitieme portie en de onterving

Een enkele keer blijkt uit een testament dat kinderen zijn onterfd. Soms blijkt dit impliciet doordat de gehele erfenis is toegewezen aan anderen, soms wordt dit expliciet benoemd.

Kinderen kunnen desondanks aanspraak maken op de hen toekomende “legitieme portie”.  Ook al heeft de erflater anders beschikt, een bepaald deel van de erfenis komt kinderen toe. Dit is bij wet geregeld. Dit legitieme deel kan opgeëist worden binnen vijf jaar na het overlijden van de “erflater”. Echter voordat dit kan moeten wel eerst zes maanden verstreken zijn. Wanneer echter de wettelijke verdeling van toepassing is, kan dit opeisen pas wanneer de langstlevende ouder ook is overleden. Let wel het gaat om een opeisbaar bedrag, niet om goederen in deze situaties.

Het vraagt aandacht om de legitieme portie te bepalen/ de legitimaire massa te bepalen, ook eerdere giften bijvoorbeeld worden daarbij meegenomen.

Hoe dient een en ander berekend te worden, welke mogelijkheden heeft de erfgenaam, maar ook de erflater in dergelijke situaties. Voldoet het testament wel aan de vereisten? Naast het feit dat erfgenamen hun deel dienen te verkrijgen, kan het van belang zijn een en ander duidelijk te regelen om conflicten te voorkomen. 

Professionals

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?