Nieuws

Indexering alimentatie 2024 6,2%

Jaarlijks worden de bedragen voor levensonderhoud (alimentatie) automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd.

Lees verder »
Staat de onterfde echtgenoot in de kou?

Voor de langstlevende echtgenoot is er veel in de wet geregeld. Maar wat nou als er een testament is en deze langstlevende echtgenoot onterfd is? Is er dan niets?

Lees verder »
Geen juridisch loket in Doetinchem, wel gratis advies voor de Achterhoek en Liemers

Van de Gevel & Grootjans, advocaten & mediators te Doetinchem heeft een gratis spreekuur iedere werkdag van 16.00 uur tot 17.00 uur!

Lees verder »
Automatisch samen gezag!

Per 1 januari 2023 is de wet gewijzgd en geldt automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning. Hiermee loopt Nederland in lijn met de wetgeving in omringende landen. Gezamenlijk gezag direct door erkenning doet recht aan de juridische positie van de niet-gehuwde of geregistreerde partner van de moeder.

Lees verder »
Nalatenschap goed geregeld

Dit begint allereerst bij een goed testament. Dit kun je op laten stellen door jouw notaris. Verwacht je echter al op voorhand problemen, dan kun je regelingen treffen om deze te voorkomen. Mr. H. Grootjans kan je daarover informeren. Zijn er al problemen rondom een erfenis dan staat hij jou bij om deze op te lossen. 

Lees verder »
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. In de WAB zijn een aantal ingrijpende wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht opgenomen.

Lees verder »
Heeft u een mobiele telefoon in de auto dan is het belangrijk om .....

In de auto blijkt het bedienen van een mobiele telefoon die in een houder staat toch niet strafbaar. 

Lees verder »
De wetgeving betreffende de gemeenschap van goederen is van kracht

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen per 01-01-2018

Het bestaande huwelijksvermogensrecht in boek 1 BW is inmiddels op de schop gegaan. Op 1 januari 2018 is namelijk de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden.

Lees verder »
Scheiden in overleg, collaborative divorce

De overlegscheiding (de verbreking van uw samenleving) wordt ook wel ‘collaborative divorce’ genoemd. Het is een methode die verwant is aan mediation. 

Lees verder »
Annuleringskosten bij koop, betaal deze niet zomaar ..

Annuleringskosten bij koop: betaal ze niet zomaar.

Iets van alledag; de consument-koper annuleert de koop, maar de verkoper sommeert hem tot betaling van annuleringskosten. Betaal die kosten niet zomaar. 

Lees verder »
Ontslag en vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding en wilsgebreken

In het kader van een beëindiging van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden wordt er bijna altijd een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer getekend. 

Lees verder »
Mr. N. (Nienke) van de Gevel en de vFAS

Van de Gevel & Grootjans Advocaten is in de volle breedte werkzaam in het familierecht. Iedere advocaat werkt vanuit eigen expertise in het familierecht, zo is een uitermate sterk team gevormd in het familierecht.

Lees verder »
Buitengerechtelijke incassokosten, Hoge Raad 25.11.2016

Sommeert u of wordt u gesommeerd, dan wordt vaak aanspraak gemaakt op incassokosten, oftewel ‘buitengerechtelijke incassokosten’. De hoogte van deze kosten zijn bij wet begrensd.

Lees verder »
Wijziging ten aanzien van situatieve arbeidsongeschiktheid

Per 1 april 2016 wordt de wetgeving betreffende de “situatieve arbeidsongeschiktheid” gewijzigd.

Lees verder »
Ontslag na 1 juli 2015

Artikel: mr. J. Zeegers. Mr. Zeegers is 10 jaar advocaat en sinds 2009 verbonden aan Grootjans Advocaten.

Lees verder »
Rechtsbijstand en vrije advocaatkeuze

Met regelmaat wordt de vraag gesteld, of er gewerkt kan worden voor een rechtsbijstandverzekering. Ja, dat kan. Vaak geven cliënten de voorkeur aan een advocaat in de eigen omgeving.

Lees verder »
De startende ondernemer en gefinancierde rechtsbijstand

Het uitgangspunt bij de gefinancierde rechtshulp is dat in beginsel voor een bedrijfsmatig rechtsbelang geen toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) wordt verstrekt.

Lees verder »
Incassokosten, afwijken voor bedrijven van de "staffel" is nu mogelijk

Grootjans Advocaten streeft er naar de kosten van de incasso van uw vordering volledig op uw debiteur te verhalen. Wanneer de debiteur niet vrijwillig de rente en de buitengerechtelijke incassokosten wenst te voldoen, gaan wij daarvoor naar de rechtbank.

Lees verder »
Wijziging berekening kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 is de fiscale aftrek betreffende betaling van kinderalimentatie vervallen. Dit was voor ouders die tenminste € 136,00 aan kinderalimentatie per maand betaalden gunstig.

Lees verder »
De nieuwe WMZ

Artikel: Mr. N. van de Gevel, advocaat bij Grootjans Advocaten sinds 2012, daarvoor was zij als advocaat elders werkzaam. 

Lees verder »
BeZaVa  (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters)

U, als ondernemer, betaalt mee voor werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek zijn geworden.

Lees verder »
Schenking aan kinderen wanneer het vermogen van één der ouder...

Vaak komt het voor dat een echtpaar besluit om het vermogen van een persoon onder bewind te laten stellen door de kantonrechter op grond van artikel 1:431 van het Burgerlijk Wetboek.

Lees verder »