ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GEVEL & VAN DE GEVEL & GROOTJANS ADVOCATEN & MEDIATORS B.V.

(Kamer van Koophandel 09171937)

 

 1. Toepasselijkheid
  1. Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk, in het bijzonder de uitoefening van het beroep van advocaat of mediator.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van advocatenkantoor Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V.
  3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de opdrachtnemer werkzaam zijn.
 2. Opdracht:
  1. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
  2. De keuze van door de opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk, gebeuren in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde.
  3. De opdrachtgever vrijwaart Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 3. Honorarium en verschotten:
  1. De kosten van uitvoering  van de opdracht door  Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en omzetbelasting en de zogenaamde verschotten.
  2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. bevoegd om ook tijdens de duur van de opdracht, naar aanleiding van algemene aanpassingen van lonen en/of prijzen, het overeengekomen tarief te wijzigen.
  4. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels). De kantoorkosten worden forfaitair berekend op 8% van het honorarium.
  5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.
  6. Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, indien daartoe, gelet op de aard van de opdracht, aanleiding bestaat. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend.
  7. Ingeval voor de opdrachtgever buiten de regio Doetinchem-Arnhem-Zutphen-Winterswijk moet worden gereisd door medewerkers van Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators, worden gereisde kilometers daarbuiten aan de opdrachtgever belast à € 0,19 per gereisde kilometer.
  8. Voor het opvragen van stukken uit al gearchiveerde dossier is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van € 25,00 exclusief btw.
  9. Voor het kopiëren van meer dan 100 bladzijdes is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van € 0,10 voor ieder kopie boven het aantal van 100, behoudens wanneer kantoorkosten procentueel worden gefactureerd op een aan opdrachtgever toegezonden nota.
 4. Betaling:
  1. Voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak, wordt zoveel mogelijk maandelijks gedeclareerd.
  2. Betaling van declaraties dient volledig te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht hetgeen nog openstaat, van rechtswege in verzuim.
  3. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.
  4. Indien Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever. De in dit geval verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten volgens de Wet Incassokosten (WIK).
  5. Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
 5. Aansprakelijkheid:
  1. De aansprakelijkheid van Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt. Deze beperking is tot het bedrag waarop de door advocatenkantoor Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, dit bedrag te vermeerderen met het bedrag ter zake van het in dezen voor Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators BV verschuldigde eigen risico. De polis van deze verzekering  ligt ter inzage in het kantoorpand van Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V.
  2. Bij het inschakelen van derden is Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt.
 6. Toepasselijk recht / bevoegde rechter:
  1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Van de Gevel & Grootjans Advocaten & Mediators B.V. is Nederlands recht van toepassing.
  2. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.