BeZaVa  (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters)

U, als ondernemer, betaalt mee voor werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek zijn geworden.

Op 2 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de modernisering van de Ziektewet. Momenteel komen er onevenwichtig veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de WIA en Ziektewet. Dat wil het kabinet veranderen. Werkgevers en het UWV moeten zich meer inspannen om zieke werknemers met een tijdelijk contract te re-integreren." 

 
Op 1 januari 2013 is de nieuwe wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) van kracht geworden. Voor u als werkgever heeft deze wet mogelijk een aantal gevolgen. Deze wet gaat met ingang van 1 januari 2014 in. 
 
Wat is de Wet BeZaVa?
Met de invoering van deze wet krijg je als ondernemer de financiële verantwoordelijkheid voor Flexwerkers (tijdelijke arbeidskrachten) met betrekking tot de Ziektewet en de WGA. Nu is een werkgever alleen financieel verantwoordelijk tot einde dienstverband. Hierna nam het UWV de uitkeringslasten over. De wet BeZaVa verruimt de financiële verantwoordelijkheid van de werkgever tot maximaal 12 jaar. Afhankelijk van de totale loonsom zullen de uitkeringslasten op de werkgever worden verhaald middels een gedifferentieerde premie. Voor de vaststelling van de premie per 1 januari 2014 geldt 2012 als peiljaar.
 
Welke (ex) werknemers vallen hieronder?
Alle werknemers die in 2012 een vast of tijdelijk contract bij uw onderneming hadden en in 2012 een uitkering uit de Ziektewet kregen vallen onder deze nieuwe wetgeving. Verder gaat het om alle (ex) werknemers die op of na 1 januari 2010 ziek waren en die op of na 1 januari 2012 in de WGA terecht zijn gekomen. (ex)Werknemers die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of orgaandonatie tellen niet mee. Ook (ex)werknemers die u in dienst heeft genomen met een zogenaamde no-risk polis dienen niet meegeteld te worden.
 
Gevolgen voor u als werkgever
Vanaf 2014 gaan werkgevers, afhankelijk van de totale loonsom, een individuele premie betalen die wordt vastgesteld op basis van de specifieke ZW- en WGA-uitkeringslast die aan die werkgever is toe te rekenen. Toerekening vindt plaats op basis van 1e ziektedag, ligt deze binnen het dienstverband of binnen 4 weken na uitdiensttreding, dan is de uitkeringslast toe te rekenen aan de werkgever.
 
In het kader van de nieuwe wetgeving is het belangrijk dat u controleert of werknemers niet binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek worden.
« Terug naar overzicht