Automatisch samen gezag!

Per 1 januari 2023 is de wet gewijzgd en geldt automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning. Hiermee loopt Nederland in lijn met de wetgeving in omringende landen. Gezamenlijk gezag direct door erkenning doet recht aan de juridische positie van de niet-gehuwde of geregistreerde partner van de moeder.


Automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag
Meer dan de helft van de eerste kinderen worden buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Naast erkenning via de gemeente, moesten ouders ook nog het gzamenlijk gezag aanvragen via de rechtbank. Dit werd vaak vergeten. Ouders kwam er vaak achter bij het einde van de relatie dat alleen moeder het gezag had over de kinderen. Veel procedures die wij zagen/zien gingen/gaan over de vraag of er al dan niet alsnog gezamenlijk gezag dient te komen.

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk gezag krijgen met de moeder. Het gezag hoeft dan niet langer samen met de moeder aangevraagd te worden bij de rechtbank.

Let op: als een kind voor 1 januari 2023 wordt erkend, moeten de ouders het gezamenlijk gezag nog wel regelen, ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

Bij stellen die na de geboorte van hun kind trouwen, krijgt de echtgenoot van de moeder alsnog automatisch het gezag over het kind dat door hem/haar is erkend. Gescheiden stellen behouden het gezamenlijk ouderlijk gezag. Gezamenlijk gezag is belangrijk voor de gelijkwaardigheid van ouders in een relatie, maar ook in geval van het overlijden van een van beide ouders en bij een scheiding. 

Toename gezagsgeschillen
In de nieuwe situatie behouden beide ouders het gezamenlijk gezag over de kinderen, ook na een scheiding. Behalve als de rechter een andere beslissing neemt in het belang van het kind.

Er bestaat een mogelijkheid dat er een stijging zal plaatsvinden van het aantal gezagsgeschillen na scheiding; na een scheiding ontstaan geschillen over bijvoorbeeld een verhuizing van een van de ouders, de schoolkeuze of medische beslissing. Een toename van het aantal ouders met gezamenlijk gezag betekent mogelijk ook meer procedures over gezagsgeschillen. Dus de procedure gaat dan niet over óf het gezag bij één of beide ouders moet komen te liggen, maar over hoe het gezag door beide ouders moet worden uitgeoefend.

Ouderschapsplan
De Wet voortgezet ouderschap na scheiding schrijft voor dat ouders, met gezamenlijk gezag die uit elkaar gaan, verplicht zijn om tot een gezamenlijk ouderschapsplan te komen met daarin afspraken over hun kind of kinderen.

Het betreft afspraken over hoe zij gezamenlijk belangrijke beslissingen aangaande hun kind(eren) nemen. Bij de ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, toetst de rechter of door ouders aan deze verplichting is voldaan. Bij ouders zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, vindt in principe geen toetsing van deze verplichting door de rechter plaats.

Ons kantoor benadrukt in dat kader het belang van professionele begeleiding bij het uiteengaan zodat geschillen in de toekomst kunnen worden voorkomen. 

Meer weten? Neem gerust contact op:

0314 - 34 24 40

info@vandegevelgrootjansadvocaten.nl

« Terug naar overzicht