Annuleringskosten bij koop, betaal deze niet zomaar ..

Annuleringskosten bij koop: betaal ze niet zomaar.

Iets van alledag; de consument-koper annuleert de koop, maar de verkoper sommeert hem tot betaling van annuleringskosten. Betaal die kosten niet zomaar. 

Dat is een les die valt op te maken uit een uitspraak van de kantonrechter Amsterdam van 24 oktober 2017.
Een bekende keukenleverancier heeft met een particulier een koopovereenkomst gesloten voor de (ver)koop van een nieuwe keuken. De verkoper heeft op die overeenkomst van toepassing verklaard zijn algemene voorwaarden. Die voorwaarden bepalen o.a.:
 “Artikel 12 (…) 1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen (…). Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemers geschiedt terwijl de afnemer al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden”.
De koper annuleert op enig moment de koop en denkt overal van af te zijn. Daar denkt de keukenleverancier anders over en hij vordert annuleringskosten op grond van artikel 12. Bij de rechter voert de koper ten eerste  aan dat die algemene voorwaarden volgens hem niet gelden, omdat deze niet vóór of bij het sluiten van de overeenkomst zijn overgelegd. De rechter stapt daar bij wijze van veronderstelling overheen en gaat ervan uit dat de algemene voorwaarden wel ter hand zijn gesteld. Daar valt nog wel wat discussie over te voeren, maar het vervolg is interessanter.
De koper heeft ook aangevoerd dat artikel 12 algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is. Overigens, hij  had zich daar trouwens niet uitdrukkelijk c.q. expliciet op hoeven te beroepen. Een rechter moet namelijk zelf uit eigen beweging (ambtshalve) nagaan of zo’n beding onredelijk bezwarend is.
De kantonrechter oordeelt in dit geval dat dit beding inderdaad onredelijk bezwarend is. Daarmee is het een onredelijk beding in de zin van de Richtlijn oneerlijke bedingen. Argumenten voor dat oordeel zijn;
-          het beding bepaalt dat de koper een schadevergoeding moet betalen, maar niet om de reden dat de koper in de nakoming van de overeenkomst toerekenbaar tekort is geschoten (een beding met dergelijke inhoud wordt volgens de wet, artikel 6:237 lid 1 sub i BW, vermoed onredelijk te zijn)
-          de bedongen schadevergoeding (30% van de koopsom) hoog is in verhouding tot de koopsom
-          de keukenleverancier nog geen materialen voor de opdracht had besteld en niet heeft onderbouwd dat hij schade heeft geleden en, zo ja, tot welk bedrag dit is geweest
-          het beding aan de keukenleverancier het exclusieve recht geeft om de hoogte vast te stellen van de schadevergoeding die de koper/afnemer door zijn annulering moet betalen, en dat de afnemer/koper/consument moet bewijzen als de schade een lager bedrag betreft
 
De kantonrechter heeft het beding vernietigd en dus kon de keukenleverancier zich daar niet meer op beroepen. De gevorderde annuleringskosten werden afgewezen. Bovendien, dit oordeel werd niet anders nu het beding in overleg met de Consumentenbonden tot stand is gekomen.
Ook de gevorderde koopsom (ruim € 6.000,00) is afgewezen. Na de annulering vordert de keukenleverancier alleen de annuleringskosten. Hij vorderde geen nakoming van de overeenkomst (oftewel; betaling van de koopsom werd niet gevorderd). Na die annulering duurde het nog 2 jaar voordat de keukenleverancier zich in de procedure pas op nakoming beroept. Impliciet vond de rechter dat te laat; hij wees de gevorderde koopsom af.
Kortom: bent u koper en annuleert u een koopovereenkomst, dan kan de verkoper niet zomaar annuleringskosten van u vorderen.
Hanteert u zelf algemene voorwaarden, dan is het goed deze na te lezen of uw annuleringskosten voldoende zeker daarin zijn opgenomen.
Wij zijn u graag van dienst.
Januari 2018
Mr. M. Duurtsema, tel 0314 34 24 40
 
Bron Rechtspraak.nl, zoekterm: ECLI:NL:RBAMS:2017:7795 
« Terug naar overzicht