Buitengerechtelijke incassokosten, Hoge Raad 25.11.2016

Sommeert u of wordt u gesommeerd, dan wordt vaak aanspraak gemaakt op incassokosten, oftewel ‘buitengerechtelijke incassokosten’. De hoogte van deze kosten zijn bij wet begrensd. De wet is hier enige tijd geleden in aangepast en dat heeft geleid tot voor u interessante uitspraken.

Uitgangspunt is dat een factuur of nota voor een bepaalde datum of binnen een aantal dagen moet worden betaald. Gebeurt dat niet, dan zijn die incassokosten pas verschuldigd als een consument na die factuur of nota nogmaals vruchteloos is aangemaand tot betaling. Die aanmaning moet tenminste een betalingstermijn van veertien dagen bevatten. Maar, dan rijst de vraag; wanneer start die veertien dagen-termijn? De Hoge Raad heeft hier meer duidelijkheid over gegeven in een arrest van 25 november 2016.

De veertien dagen-termijn start op de ‘dag na aanmaning’, maar die aanmaning moet de geadresseerde wel hebben bereikt om werking te hebben. Een brief heeft werking als deze de geadresseerde heeft bereikt en dat is als deze door de geadresseerde is ontvangen, zo oordeelde de Hoge Raad al in 2013. Maar hoe zit het dan met dagen waarop er geen post wordt bezorgd, zoals de zondag, maandag of officiële feestdag? Eenvoudig gezegd tellen die bepaalde dagen in principe niet mee. De schuldeiser moet kunnen bewijzen dat hij/zij  de brief heeft verzonden naar een adres waarvan hij mocht aannemen dat de schuldenaar de brief zou ontvangen èn dat de brief is aangekomen en op welke dag dat is gebeurd. Gebruik daarom, zeker bij hogere bedragen, een brief per aangetekende post, dat geeft meer houvast om de bewijsdiscussies te kunnen beslechten.

Ook moet de sommatietekst juist zijn. Er moet immers rekening worden gehouden met de duur van de postbezorging. Die kan al enkele dagen zijn. De sommatietekst waarin met zo veel worden staat ‘er moet binnen 14 dagen na verzending van de sommatiebrief worden betaald, want anders zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd’, voldoet niet! Maak duidelijk dat de termijn start vanaf de dag waarop de brief bij de geadresseerde is bezorgd.  Hanteert u een verkeerde formulering dan kan dat strijdig zijn met de wet. Gevolg is mogelijk dat de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten worden afgewezen door een rechter.  Dit laatste is te voorkomen: gemakshalve kunt u ook een wat langere termijn dan 14 dagen hanteren, het voorkomt in veel gevallen de termijndiscussie ….. en die enkele dagen schelen later werk en kosten.  

Mr. M. (Maarten) Duurtsema

Bron: Hoge Raad d.d. 25 november 2016: ECLI:NL:HR:2016:2704. 

Heeft u een vraag?

Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op