Nieuws

« Terug naar overzicht

Wijziging kinderalimentatie 1 april 2013

De werkgroep Alimentatienormen is gekomen tot aanpassing van de richtlijn voor het vaststellen van kinderalimentatie. De richtlijn zal op 1 april 2013 in werking treden.

In 2012 verscheen het voorstel van de Werkgroep Alimentatienormen voor de richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie. Als knelpunten in het huidige stelsel voor het berekenen van kinderalimentatie zijn de vele mogelijke geschilpunten, het ontbreken van een minimum bijdrageverplichting, de complexiteit van samengestelde gezinnen, co- en stiefouderschap en het feit dat - door het in aanmerking nemen van vaststaande bedragen en ficties aan de lastenkant van de alimentatieberekening - de pretentie van een op maatwerk gemaakte berekening niet altijd wordt waargemaakt.

De belangrijkste doelen van de nieuwe richtlijn zijn dan ook: meer eenvoud, duidelijkheid, rechtvaardigheid en conflictbestendigheid. Verder wil de Werkgroep dat de nieuwe richtlijn kan worden toegepast op alle soorten van inkomen en vermogen en in verschillende situaties (zoals samengestelde gezinnen en co-ouderschap).

De richtlijn geeft aan dat er gewerkt gaat worden met een  stappenplan:

stap 1: berekening netto besteedbaar inkomen

stap 2: behoefte kinderen en zorg

stap 3: berekening draagkracht van iedere onderhoudsplichtige

stap 4: koppeling behoefte en draagkracht

stap 5: aanvaardbaarheidstoets

In de richtlijn wordt gewerkt met een Tabel voor het bepalen van de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Na vaststelling van het netto besteedbaar inkomen en de draagkracht wordt aan de hand van de tabel de draagkracht van iedere onderhoudsplichtige per kind vastgesteld. Vervolgens vind er een koppeling tussen de behoefte en de draagkracht per kind plaats. De laagste van de twee is bepalend voor de onderhoudsplicht.

Van belang is tenslotte de vijfde stap, de aanvaardbaarheidstoets. Deze aanvaardbaarheidstoets wordt door de rechter op verzoek van de onderhoudsplichtige gedaan zodra de onderhoudsplichtige stelt én uiteraard onderbouwd dat de bijdrage berekend op basis van het inkomen en vermogen en rekening houdende met een redelijk lastenpatroon, onder de gegeven omstandigheden wegens een gebrek aan draagkracht voor hem tot een onaanvaardbare uitkomst zal leiden. 

Of de nieuwe richtlijn ook tot gevolg zal hebben dat ouders zelf, zonder nadere juridische bijstand, met de nieuwe wijze van bereken van kinderalimentatie uit de voeten kunnen, zal de praktijk moeten uitwijzen.

Mr. N. van de Gevel